Vad är skillnaden mellan Organisationskultur och Företagskultur?

Inom företagsvärlden är kultur ett begrepp som dyker upp ofta. Men vad är egentligen skillnaden mellan organisationskultur och företagskultur? Båda termerna verkar liknande vid första anblicken, men det finns faktiskt viktiga nyanser som skiljer dem åt. Låt oss utforska dessa två begrepp och avslöja deras unika karaktärer.

Den osynliga själen hos en organisation – Organisationskultur

Organisationskultur handlar om själen hos en organisation. Det är en sammansmältning av värderingar, normer, traditioner och beteenden som präglar hur människor inom organisationen interagerar och agerar. Det är som den osynliga limmet som håller allt samman och ger organisationen dess unika identitet.

Inom organisationskultur kan vi se att olika grupper och avdelningar kan ha sina egna subkulturer. Det kan vara allt från en innovativ och risktagande kultur hos ett tekniskt team till en mer strukturerad och analytisk kultur hos ekonomiavdelningen. Organisationskultur är dynamisk och utvecklas över tid genom samspel mellan medarbetare och ledare.

Hela företagets ande – Företagskultur

Företagskultur, å andra sidan, är bredare än organisationskultur. Den omfattar inte bara de interna aspekterna av en organisation utan även dess externt riktade värden, image och relationer med kunder, samhället och andra intressenter. Företagskultur är företagets övergripande ande och det intryck som det vill förmedla till omvärlden.

En stark företagskultur präglas av företagets vision, mission och värderingar. Den genomsyrar alla aspekter av verksamheten och påverkar hur företaget fattar beslut, driver sin marknadsföring och hanterar kundrelationer. Företagskulturen är det som ger företaget dess distinkta identitet och differentierar det från sina konkurrenter.

Samverkan och påverkan

Organisationskultur och företagskultur är intimt sammankopplade och påverkar varandra. Organisationskulturen kan sägas vara en delmängd av företagskulturen eftersom den utgör en viktig byggsten för att forma och upprätthålla företagets övergripande kultur.

Samtidigt kan företagskulturen påverka organisationskulturen genom att sätta övergripande riktlinjer och skapa en gemensam grund att arbeta utifrån. En stark företagskultur kan fungera som en vägledning för medarbetarna och hjälpa till att forma organisationskulturen i linje med företagets övergripande mål och värderingar.

Byggstenarna i Organisationskultur och Företagskultur

Både organisationskultur och företagskultur bygger på flera gemensamma faktorer. Här är några viktiga byggstenar som bidrar till utvecklingen och upprätthållandet av en positiv kultur:

 1. Värderingar och Etik: Tydliga och gemensamt accepterade värderingar och etiska principer skapar en grund för hur medarbetare och företaget agerar i olika situationer. Dessa värderingar ska genomsyra alla beslut och handlingar inom organisationen och vara i linje med företagets övergripande vision.
 2. Kommunikation: En öppen och effektiv kommunikation är avgörande för att bygga och upprätthålla en sund kultur. Det innebär att alla medarbetare ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och idéer, samtidigt som ledningen aktivt delar information och målsättningar med hela organisationen.
 3. Ledarskap: Ledare spelar en central roll i att forma kulturen. Genom att vara förebilder och förespråka de önskade värderingarna och beteendena kan ledningen påverka och inspirera medarbetare att följa samma väg. En autentiskt engagerad ledning som främjar tillit och teamarbete skapar en positiv arbetsmiljö.
 4. Belöningssystem: Belöningssystemet i organisationen bör vara utformat för att främja de värderingar och beteenden som önskas i kulturen. Genom att erkänna och belöna prestationer och beteenden som är i linje med företagets värderingar, skapas incitament för att fortsätta på den rätta vägen.

Att hantera förändringar i Organisationskultur och Företagskultur

Förändringar i organisationskultur och företagskultur är ibland nödvändiga för att anpassa sig till nya marknadsförhållanden eller uppnå strategiska mål. Att framgångsrikt hantera dessa förändringar kräver en strategisk och inkluderande approach:

 1. Tydlig Kommunikation: Under förändringsprocessen är det viktigt att kommunicera tydligt och öppet till medarbetarna om varför förändringen är nödvändig och vilka fördelar den kan medföra. Genom att involvera medarbetarna och lyssna på deras åsikter och farhågor kan man skapa en känsla av delaktighet och minska motståndet mot förändringen.
 2. Ledarskapets Roll: Ledare måste ta en aktiv roll i att stödja förändringsprocessen. Genom att visa engagemang, vara förebilder och ge kontinuerligt stöd kan de påverka medarbetarnas inställning och beteenden gentemot förändringen.
 3. Uppmuntra till Lärande och Utveckling: Att främja en kultur av lärande och utveckling är avgörande för att hantera förändringar i både organisationskultur och företagskultur. Genom att erbjuda utbildningsmöjligheter, mentorskap och möjligheter till personlig tillväxt kan medarbetarna känna sig motiverade och rustade för att anpassa sig till förändringar.
 4. Anpassning av Processer och Strukturer: Förändringar i kulturen kan kräva att organisationsprocesser och strukturer omprövas och anpassas. Det kan innebära att införa nya kommunikationskanaler, förbättra arbetsflöden eller omdefiniera roller och ansvar för att främja önskad kultur.
 5. Kontinuerlig Uppföljning och Utvärdering: För att säkerställa att förändringar i kulturen blir framgångsrika är det viktigt att regelbundet följa upp och utvärdera framstegen. Detta kan göras genom att mäta medarbetarnas engagemang, genomföra kulturella enkäter eller genom att regelbundet utvärdera hur väl organisationens värderingar och beteenden efterlevs.

Konsekvenserna av en Positiv Organisationskultur och Företagskultur

En positiv organisationskultur och företagskultur kan ha långtgående effekter på en organisation och dess medarbetare. Här är några av de positiva konsekvenserna som kan uppnås:

 1. Attraktion av Talanger: En organisation med en positiv och välmående kultur har större potential att attrahera och behålla talanger på arbetsmarknaden. Medarbetare söker sig till företag som har en stark kultur där de kan känna sig motiverade, engagerade och trivas på arbetsplatsen.
 2. Förbättrad Produktivitet: När medarbetare känner sig delaktiga och motiverade inom organisationen ökar deras produktivitet och prestationer. En positiv kultur främjar också samarbete och innovation, vilket kan leda till bättre resultat och konkurrenskraft.
 3. Stärkt Medarbetarengagemang: En kultur som bygger på tillit, öppenhet och respekt främjar medarbetarengagemang. När medarbetarna känner sig värderade och har en stark koppling till organisationens värderingar och mål, blir de mer investerade i sitt arbete och bidrar till organisationens framgång.
 4. Bättre Kundupplevelse: En positiv företagskultur som genomsyrar hela organisationen kan också påverka kundupplevelsen positivt. Medarbetare som är engagerade och delar företagets värderingar är mer benägna att leverera utmärkt service och skapa starka kundrelationer.
 5. Stärkt Varumärkesimage: Företagskulturen påverkar också företagets image och rykte. En organisation med en positiv och välmående kultur kan skapa en attraktiv och autentisk varumärkesimage, vilket kan locka kunder, samarbetspartners och investerare.

Utmaningar och Hantering av Negativa Kulturaspekter

Trots fördelarna kan organisationskultur och företagskultur också möta utmaningar och negativa aspekter. Det är viktigt att vara medveten om dessa och vidta åtgärder för att hantera dem:

 1. Motstånd mot Förändring: En befintlig kultur kan vara motståndskraftig mot förändring, vilket kan utgöra hinder för att införa önskade förändringar. Det kräver en strategisk förändringsledning och kommunikation för att hantera och minska motståndet.
 2. Konflikter och Olika Subkulturer: I en organisation kan det finnas olika subkulturer och värderingar som kan leda till konflikter eller bristande samarbete. Det är viktigt att främja öppen kommunikation och skapa utrymme för dialog och förståelse för att hantera sådana utmaningar.
 3. Otydlighet och Inkongruens: Om organisationens värderingar och beteenden inte är tydligt kommunicerade eller om det finns en diskrepans mellan uttalade värderingar och faktiska beteenden kan det skapa förvirring och underminera kulturen. Det är viktigt att säkerställa att det finns en överensstämmelse och tydlighet i organisationens kulturella budskap och att de praktiseras konsekvent.
 4. Negativ Arbetsmiljö och Stress: En ogynnsam kultur kan leda till en negativ arbetsmiljö och hög stressnivå bland medarbetarna. Det är viktigt att adressera och åtgärda faktorer som kan bidra till en ogynnsam arbetsmiljö, såsom bristande kommunikation, dålig ledarskap eller bristande arbetslivsbalans.
 5. Behov av Omgående Åtgärder: Att förändra och förbättra kulturen tar tid och ansträngning. Det kräver tålamod, kontinuerlig övervakning och en vilja att vidta omedelbara åtgärder när problem identifieras. Att vara proaktiv och lösa kulturella utmaningar så snabbt som möjligt kan bidra till att undvika att de förvärras och påverkar organisationens välmående.

Att främja en positiv Organisationskultur och Företagskultur

För att främja och stärka en positiv organisationskultur och företagskultur finns det några viktiga åtgärder som kan vidtas:

 1. Ledarskapets Roll: Ledare spelar en central roll i att forma och förstärka kulturen. De bör vara förebilder och följa de värderingar och beteenden de förväntar sig av sina medarbetare. Genom att kommunicera tydligt, engagera medarbetarna och skapa en kultur av tillit och öppenhet kan ledare påverka och forma en positiv arbetsmiljö.
 2. Rekrytering och Utvärdering: Att attrahera och välja rätt medarbetare som delar organisationens värderingar är avgörande. Genom att ha en noggrann rekryteringsprocess som inkluderar bedömning av kulturell passform kan man säkerställa att nya medarbetare är en tillgång för kulturen. Utvärdering av medarbetarens prestation och beteende gentemot kulturella mål kan också bidra till att förstärka och upprätthålla en positiv kultur.
 3. Uppmuntra Delaktighet och Medarbetarinvolvering: Att ge medarbetare möjligheter att vara delaktiga och bidra till beslutsfattande kan skapa en känsla av ägande och engagemang. Genom att skapa forum för medarbetardialog, möjliggöra feedback och involvera medarbetarna i strategiska initiativ kan man främja en positiv kultur av samarbete och kreativitet.
 4. Fortsatt Utbildning och Utveckling: Att investera i medarbetares utbildning och utveckling ger dem verktyg och resurser för att växa och bidra till kulturen. Genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling, mentorskap och utbyte av bästa praxis kan organisationen främja en kultur av lärande och ständig förbättring.
 5. Uppmuntra till Arbetslivsbalans: Att främja en hälsosam arbetslivsbalans är viktigt för att upprätthålla en positiv kultur. Genom att erbjuda flexibla arbetsarrangemang, uppmuntra till semester och återhämtning samt skapa en stödjande arbetsmiljö kan organisationen visa att medarbetarnas välmående är av största vikt.

Kontinuerlig Övervakning och Justering

Att övervaka och utvärdera kulturen är en viktig aspekt för att upprätthålla en positiv organisationskultur och företagskultur. Här är några sätt att kontinuerligt övervaka och justera kulturen:

 1. Kulturella Utvärderingar och Enkäter: Genom att genomföra regelbundna enkäter och utvärderingar kan man samla feedback från medarbetare och mäta hur väl kulturella mål och värderingar efterlevs. Dessa verktyg ger insikter och identifierar områden där förbättringar kan göras.
 2. Öppen Dialog och Kommunikation: Att uppmuntra till en öppen och ärlig dialog inom organisationen kan bidra till att identifiera eventuella problemområden eller utmaningar som påverkar kulturen. Det kan innefatta regelbundna möten, feedbacksessioner och medarbetarforum där åsikter och idéer kan delas.
 3. Mätbara Indikatorer: Genom att sätta upp mätbara indikatorer och nyckeltal kan organisationen övervaka kulturella framsteg och utvärdera resultat. Det kan vara att mäta medarbetarnas engagemang, personalomsättning, kundnöjdhet eller andra relevanta faktorer som påverkar kulturen och prestationen.
 4. Regelbunden Reflektion och Anpassning: Att skapa tid och utrymme för regelbunden reflektion och utvärdering är viktigt för att identifiera eventuella kulturella utmaningar eller förändringsbehov. Genom att kontinuerligt utvärdera och anpassa strategier och åtgärder kan organisationen vara mer responsiv och effektiv i att forma och förbättra sin kultur.
 5. Ledningsengagemang: En viktig faktor för att säkerställa kontinuerlig övervakning och justering av kulturen är engagemanget från ledningen. Ledningen bör vara aktivt involverad i att följa upp kulturella mål och ta ansvar för att vidta åtgärder vid behov. Genom att visa sitt stöd och engagemang för en positiv kultur sätter ledningen tonen för hela organisationen.

Slutsats

Organisationskultur och företagskultur är avgörande för att skapa en sund och effektiv arbetsmiljö. Genom att bygga och upprätthålla en positiv kultur kan organisationer attrahera talanger, öka produktiviteten, förbättra kundrelationer och stärka sitt varumärke. Utmaningar och negativa aspekter kan uppstå, men genom strategiskt ledarskap, tydlig kommunikation och kontinuerlig övervakning kan dessa hanteras och övervinnas. Genom att prioritera och investera i en hälsosam organisationskultur och företagskultur kan organisationer skapa en stark grund för framgång och hållbarhet.

By Robin

Du kanske också gillar...

 • Sätt igång rätt: Skatterådgivning för nya företagare

 • En Inblick i Wordfeuds Framgångssaga

 • Vad Motiverar en Entreprenör?

 • Hur Många Entreprenörer Lyckas?

 • Hur Lång tid tar det att bli Entreprenör?

 • Vilka Drivkrafter har en Entreprenör?