Vad är en Affärsplan? Hur Skriver man en? [Komplett Guide]

En affärsplan är en formell dokumentation av en affärsidé och hur den ska omsättas i praktiken. Affärsplanen används som en strategisk plan för att starta och driva en verksamhet, och den fungerar som ett verktyg för att klargöra mål, strategier och aktiviteter för att nå dem.

En affärsplan innehåller oftast en beskrivning av affärsidén, en marknadsanalys, en beskrivning av hur verksamheten ska drivas, en finansieringsplan och en plan för marknadsföring och försäljning. Affärsplanen kan också innehålla en SWOT-analys (en analys av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot) och en beskrivning av företagets organisation och resursbehov.

Affärsplanen är ett viktigt verktyg för att starta och driva en verksamhet, och den används ofta som grund för att söka finansiering, anställa personal och för att kunna mäta och följa upp verksamhetens framsteg. Det är viktigt att affärsplanen är realistisk och att den tar hänsyn till verkligheten, så att du kan ha en bra grund för att starta och driva din verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

En affärsplan är ett levande dokument som bör uppdateras och anpassas regelbundet för att spegla verksamhetens utveckling och förändringar i marknaden och omvärlden. Affärsplanen kan också användas som ett verktyg för att mäta och följa upp verksamhetens framsteg mot målen, och för att identifiera eventuella justeringar som behöver göras för att nå målen.

Det finns ingen exakt mall för hur en affärsplan ska se ut, men det finns viss konsensus kring vad som brukar ingå i en affärsplan. Här är några av de vanligaste avsnitten i en affärsplan:

 • Executive summary: En sammanfattning av affärsplanen, med huvudpunkterna i den.
 • Affärsidé och mål: En beskrivning av affärsidén och verksamhetens mål och visioner.
 • Marknad och konkurrens: En analys av marknaden och konkurrensläget, inklusive en beskrivning av målgruppen och hur verksamheten skiljer sig från konkurrenterna.
 • Organisation och personal: En beskrivning av företagets organisation och de personer som kommer att driva verksamheten.
 • Produkter och tjänster: En beskrivning av de produkter eller tjänster som företaget kommer att erbjuda.
 • Marknadsföring och försäljning: En plan för hur verksamheten ska marknadsföras och säljas.
 • Finansiering: En beskrivning av verksamhetens finansieringsbehov och hur de ska tillgodoses.
 • Ekonomi: En prognos över verksamhetens ekonomi, inklusive en budget och en försäljningsprognos.
 • Bilagor: Eventuella dokument som stödjer affärsplanen, till exempel marknadsundersökningar eller patentsökningsrapporter.

Det är viktigt att affärsplanen är så detaljerad och realistisk som möjligt, så att den kan fungera som en bra grund för att starta och driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.

Hur skriver man en affärsplan?

Det finns ingen exakt mall för hur man ska skriva en affärsplan, men det finns viss konsensus kring vad som brukar ingå i en affärsplan. Här är några steg du kan följa för att skriva en affärsplan:

 1. Definiera affärsidén: Börja med att definiera affärsidén och fundera på vad verksamheten ska handla om. Vad är det unika med affärsidén och hur skiljer den sig från konkurrenterna? Varför tror du att det finns ett behov av just den här verksamheten?
 2. Gör en marknadsanalys: Gör en marknadsanalys för att få en bättre förståelse för marknaden och konkurrensläget. Fundera på vilka behov din verksamhet kan tillfredsställa, vem din målgrupp är och hur du skiljer dig från konkurrenterna.
 3. Beskriv verksamheten: Skriv en beskrivning av verksamheten, inklusive hur den ska drivas och vad den kommer att erbjuda. Fundera på vilka produkter eller tjänster du kommer att erbjuda, hur du kommer att tillverka eller producera dem, och hur du kommer att sälja dem.
 4. Gör en finansieringsplan: Gör en finansieringsplan för att visa hur verksamheten ska finansieras. Fundera på vilka finansieringskällor du kommer att söka, till exempel banklån, venturekapital eller crowdfunding, och hur du ska använda pengarna.
 5. Gör en marknadsförings- och försäljningsplan: Gör en plan för hur du ska marknadsföra och sälja produkterna eller tjänsterna. Fundera på vilka kanaler du ska använda för att nå ut till målgruppen, vilka budskap du ska förmedla och hur du ska skapa intresse och försäljning.
 6. Gör en ekonomisk prognos: Gör en ekonomisk prognos för att visa hur verksamheten förväntas utvecklas ekonomiskt. Inkludera en budget och en försäljningsprognos, och fundera på vilka kostnader och intäkter du förväntar dig.
 7. Skriv en executive summary: Skriv en executive summary som sammanfattar affärsplanen på ett kort och koncist sätt. Executive summaryn är ofta den första delen av affärsplanen som läses, så det är viktigt att den ger en bra överblick av verksamheten och dess möjligheter.
 8. Gör en SWOT-analys: Gör en SWOT-analys (en analys av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot) för att få en överblick av verksamhetens ställning. Fundera på vad som talar för och emot verksamheten, och vilka möjligheter och utmaningar du kan förvänta dig.
 9. Skriv en beskrivning av organisationen och personalen: Skriv en beskrivning av organisationen och personalen, inklusive vilka personer som kommer att driva verksamheten och vilka kompetenser och erfarenheter de har. Fundera på hur verksamheten kommer att organiseras, vilka roller som behövs och hur du planerar att anställa personal.
 10. Lägg till bilagor: Lägg till eventuella bilagor som stödjer affärsplanen, till exempel marknadsundersökningar, finansiella prognoser och patentsökningsrapporter.

Det är viktigt att du tar dig tid att göra en grundlig research och samla in så mycket information som möjligt innan du börjar skriva affärsplanen. Ju mer du vet om marknaden, målgruppen, produkterna eller tjänsterna och finansieringen, desto bättre kan du skriva en affärsplan som är realistisk och strukturerad.

Att skriva en affärsplan kan vara en tidödande process, så det kan vara en bra idé att bryta ner arbetet i mindre delar och fokusera på en sak i taget. Genom att strukturera arbetet på det här sättet kan du få en bättre överblick och undvika att bli överväldigad.

 

Tips när du skriver din affärsplan

Att skriva en affärsplan kan vara en tidödande och krävande process, men det är också en viktig investering i att starta och driva en framgångsrik verksamhet. Följande tips kan vara användbara att tänka på när du skriver en affärsplan:

 • Var realistisk: Var ärlig om verksamhetens styrkor och svagheter, och försök att inte överdriva möjligheterna. Det är bättre att ha en realistisk affärsplan som visar på möjligheter och utmaningar än en som överskattar möjligheterna och underskattar utmaningarna.
 • Var specifik: Var så specifik som möjligt när du beskriver affärsidén, målgruppen, produkterna eller tjänsterna och marknadsförings- och försäljningsplanen. Ju mer specifik du är, desto lättare blir det att förstå vad verksamheten handlar om och vad den vill uppnå.
 • Var strukturerad: Ordna affärsplanen på ett strukturerat sätt, med en logisk progression från affärsidén till mål, strategier och aktiviteter. Det gör det lättare att följa och förstå affärsplanen.
 • Var förberedd: Gör grundliga undersökningar och samla in relevant information innan du börjar skriva affärsplanen. Det kan vara en bra idé att samla in marknadsundersökningar, finansiella prognoser och andra data som stödjer affärsplanen.
 • Sök feedback: Be andra att läsa igenom affärsplanen och ge feedback. Det kan vara nyttigt att få olika perspektiv på affärsplanen, och det kan hjälpa dig att fånga upp eventuella brister eller oklarheter som du inte tänkt på.

Att skriva en affärsplan kan vara krävande, men det är också en viktig investering i att starta och driva en framgångsrik verksamhet. Med en bra affärsplan och en strukturerad och realistisk strategi kan du skapa grunden för en framgångsrik verksamhet.

Olika sätt att använda en affärsplan

Det finns många olika sätt att använda en affärsplan. Här är några exempel:

 • Som grund för att söka finansiering: Affärsplanen kan användas som grund för att söka finansiering från externa källor, till exempel banklån, venturekapital eller crowdfunding. En detaljerad och realistisk affärsplan kan öka chanserna att få finansiering, eftersom den visar på verksamhetens möjligheter och hur den ska nå målen.
 • Som strategiskt verktyg: Affärsplanen kan användas som ett verktyg för att klargöra mål, strategier och aktiviteter för att nå dem. Genom att följa affärsplanen kan du hålla fokus på verksamhetens mål och se till att resurserna används på ett effektivt sätt.
 • Som grund för att anställa personal: Affärsplanen kan användas som grund för att anställa personal, eftersom den visar på verksamhetens mål och hur den ska drivas. Genom att följa affärsplanen kan du också visa på vilka kompetenser och egenskaper du söker hos anställda, och hur du tänker att de ska bidra till verksamhetens mål.
 • Som mätverktyg: Affärsplanen kan användas som ett verktyg för att mäta och följa upp verksamhetens framsteg mot målen. Genom att regelbundet jämföra verksamhetens faktiska resultat med de planerade resultaten i affärsplanen kan du se om du är på rätt spår och göra eventuella justeringar om så behövs.
 • Som grund för samarbeten och partnerskap: Affärsplanen kan också användas som grund för att skapa samarbeten och partnerskap med andra företag och organisationer. Genom att visa på verksamhetens mål och strategier kan du öka chanserna att hitta lämpliga partners och skapa grunden för framgångsrika samarbeten.

Som du kan se finns det många olika sätt att använda en affärsplan. Det är ett viktigt verktyg för att starta och driva en verksamhet på ett strukturerat och målinriktat sätt, och det kan bidra till att öka chanserna för framgång och tillväxt. Det är viktigt att du uppdaterar och anpassar affärsplanen regelbundet, så att den alltid speglar verksamhetens förändringar och utveckling.

Det finns många olika resurser som kan vara användbara för att hjälpa dig att skriva en affärsplan. Du kan till exempel hitta mallar och verktyg på nätet, delta i affärsplanstävlingar eller söka rådgivning hos affärsmentorer eller organisationer som stödjer entreprenörskap.

Det kan också vara en bra idé att delta i affärsplan-workshops eller affärsplan-kurser, där du kan få professionell hjälp och feedback på din affärsplan. Genom att söka rådgivning och stöd kan du få hjälp att skriva en affärsplan som är realistisk och strukturerad, och som kan fungera som en bra grund för att starta och driva din verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

By Robin

Lämna ett svar

Du kanske också gillar...

 • En Inblick i Wordfeuds Framgångssaga

 • Vad Motiverar en Entreprenör?

 • Hur Många Entreprenörer Lyckas?

 • Hur Lång tid tar det att bli Entreprenör?

 • Vilka Drivkrafter har en Entreprenör?

 • Hur Tänker man som en Entreprenör?